خدمات مرکز


سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان
تصویربرداری هسته ای

تصویربرداری هسته ای از قلب، مغز، استخوان، ریه و ... جهت تشخیص

تصویربرداری هسته ای
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب