خدمات مرکز


درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب