خدمات مرکز


درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
آزمایشات هورمونی

انجام آزمایشات هورمونی جهت کمک به تشخیص بیماریهای تیروئید

آزمایشات هورمونی
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان