خدمات مرکز


تصویربرداری حیوانی

تشخیص دقیق، تحقیقات و درمان بیماری های حیوانی

تصویربرداری حیوانی
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید