خدمات مرکز


درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
تصویربرداری حیوانی

تشخیص دقیق، تحقیقات و درمان بیماری های حیوانی

تصویربرداری حیوانی
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر