خدمات مرکز


تصویربرداری هسته ای

تصویربرداری هسته ای از قلب، مغز، استخوان، ریه و ... جهت تشخیص

تصویربرداری هسته ای
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر