خدمات مرکز


بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
تصویربرداری هسته ای

تصویربرداری هسته ای از قلب، مغز، استخوان، ریه و ... جهت تشخیص

تصویربرداری هسته ای