خدمات مرکز


آزمایشات هورمونی

انجام آزمایشات هورمونی جهت کمک به تشخیص بیماریهای تیروئید

آزمایشات هورمونی
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر