مأموریت و اهداف متعالی مرکزتحقیقات پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی بوشهر

  • نگرش اخلاقی و انسانی که به تبع آن نهایت سعی در رفتار و برخورد محترمانه
  • تلاش در ارائه خدمات تخصصی با بهترین کیفیت ممکن فارغ از هرگونه تبعیض وتنوع جمعیتی
  • ارتقاء کیفیت خدمات، متناسب با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک جهان
  • رائه خدمات تشخیصی و درمانی برای اولین باردر جهان از طریق ابداع ، ترجمان دانش و همکاری
  • تلاش برای عبور از مرز دانش از راه برتری در آموزش و پژوهش


Bushehr Research Center for Nuclear Medicine and Molecular Imaging Mission Statement

  • Our Center has a commitment to mutual respect and to providing exceptional health care in a safe and compassionate environment for all patients
  • To improve the health and well-being of the diverse communities we serve
  • To advance that care through innovation, translation and collaboration
  • We advance the frontiers of medical science by integrating our clinical expertise with research
  • We strive to pass on over knowledge through excellence in teaching