خدمات مرکز


بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر
گاماپروب

کمک به روش نوین جراحی سرطان سینه

گاماپروب
آزمایشات هورمونی

انجام آزمایشات هورمونی جهت کمک به تشخیص بیماریهای تیروئید

آزمایشات هورمونی
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید