مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی بوشهر جهت ارتباط بهتر با مراجعه کنندگان، در شبکه های اجتماعی زیر حضور مستمر داشته و شما می توانید با کارشناسان این مرکز ارتباط برقرار نمایید.

به همین منظور شما می بایست شماره همراه  +98 917 779 2403  را در گوشی خود ذخیره کرده و با نرم افزار شبکه اجتماعی مورد نظر، با کارشناسان ارتباط برقرار نمایید.