اطلاعات تماس

نشانی: بوشهر، خیابان معلم، مرکز آموزشی قلب بوشهر، مرکز پزشکی هسته ای

تلفن اضطراری: +98 917 779 2403
تلفن: +98 77 3333 1980
نمابر: +98 77 3333 1979
پست الکترونیک: info@nmmi.ir