دانستنی‌ها و فناوری‌های نوظهور در پزشکی آینده

نویسندگان: دکتر مجید اسدی، نرگس جوکار، دکتر مجتبی قاسمی، دکتر فرزاد مرادحاصلی و دکتر ایرج نبی‌پور

لینک > http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7437919

Clinical Nuclear Medicine

PET in Gastrointestinal, Pancreatic, and Liver Cancers

Author: Assadi, Majid

Link > https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39457-8_19

راهنمای جامع اقدامات پزشکی در رخدادهای پرتویی

نویسندگان: دکتر مجید اسدی، علی پاشازاده، فروغ جعفریان، نرگس جوکار، بهروز رسولی و دکتر ایرج نبی‌پور

لینک > http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6055265

Principles of Nuclear Medicine

Self-Assessment and Board Review

Authors: Assadi, Majid, Ahmadzadehfar, Hojjat, Biersack, Hans-Jürgen

Link > https://www.springer.com/us/book/9783319917009

پزشکی آینده، پزشکی سیستمی، پزشکی P4

نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور و دکتر مجید اسدی

لینک > http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2476193

راهنمای بالینی طب هسته‌ای در زمینة غدد

کاربرد تصویربرداری مولکولی و درمان با رادیونوکلئیدها (ویرایش دوم)

نویسنده: دکتر مجید اسدی

لینک > http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5408520

کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای

نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور و دکتر مجید اسدی

لینک > http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2476193