درمان کودکان با I-MIBG 131

این یک جزوه آموزشی برای خانواده ها است وبه شما کمک می کند تا فرزند خود را برای درمان با

I-MIBG 131 آماده سازید. همچنین، دراین جزوه کارهایی را که شما وفرزندتان پس ازانجام I-MIBG131 باید انجام دهید نوشته شده است.

این اطلاعات به صورت شخصی با شما به اشتراک گذاشته شده است.

لطفا هرگونه سوال یا مشکلی را که دراین مورد داشتید، با ما درمیان بگذارید.

I-MIBG 131 چیست؟

نوعی مایع است که توسط سلول های عصبی بلاستوما جذب می شود. این مایع با ید رادیواکتیو 131 درآزمایشگاه مخلوط می شود و MIBG -I 131 را تشکیل می دهد، و برای کشتن سلول های نوروبلاستوما اشعه مورد نیاز به بدن بیمارارسال می شود.

I-MIBG 131 چگونه انجام می شود؟

131I-MIBG توسط تکنولوژیست پزشکی هسته ای به کودک شما داده می شود. تکنولوژیست با کمک پرستاران مقدارصحیح I-MIBG131 را به فرزند شما تزریف می کنند. مایع ازطریق آی وی که به رگ فرزند شما متصل است وارد بدن می شود، که بمدت 1 تا 2 ساعت طول می کشد. هنگامی که تزریق به پایان رسید، تکنولوژیست پزشکی هسته ای برای برداشتن تجهیزات دوباره وارد اتاق شما می شود.

پس ازتزریق I-MIBG 131 چه اتفاقی می افتد ؟

پس ازتزریق، 131 I -MIBGوارد جریان خون کودک شما می شود وسپس به طرف سلول های نوروبلاستوما می رود.

ازآنجا که I-MIBG 131ازطریق ادراردفع می شود، بنا براین ادرارکودک شما دربالاترین سطح تابش قرار دارد.

به این دلیل که، فرزند شما درروزتزریق، بیشتراوقاتی که دربیمارستان است به یک سوند ادراری متصل است، که ادرارازطریق لوله به یک جعبه با آسترسربی هدایت می شود. این جعبه روی یک سبد چرخ داردرسمت راست تخت کودک شما نزدیک حمام قراردارد.

باقیمانده I-MIBG131 دربدن فرزند شما بعد ازچند روزبعد ازطریق ادرارخارج می شود. 131I-MIBG ازطرق دیگر نیزازبدن خارج می شود مانند: عرق و آب دهان. فرزند شما دربخش درمان مرکزپزشکی هسته ای بستری می شود. پس ازتزریق فرزند شما دارای سطح تابش بالایی خواهد بود، به همین منظوراتاق درمان بشکلی طراحی شده که تابش اشعه به کارکنان وخانواده ها را کاهش می دهد. فرزند شما درطول اقامت خود دربیمارستان، می بایست دراتاق درمان بستری باشد.

- اتاق ورودی شما به این شکل است.

اتاق درمان به دوقسمت تقسیم شده است: یک اتاق ورودی کوچک و اتاق بیمار. یک درب سرب اندود اتاق ورودی واتاق بیماررا از هم جدا می کند. که می بایست برای کنترل سطوح تابش اشعه بسته باقی بماند.

اتاق ورودی شامل:

لباس های محفاظتی، که شما هنگام رفتن به اتاق درمان برای دیدن فرزندتان باید آنها را بپوشید.

لباس های محافظتی دیگر:

شامل دستکش وروکش کفش می شود. یک قسمت خاص دراتاق ورودی برای پوشیدن و بیرون آوردن لباس های شما وجود دارد. کارکنان مرکزچگونگی ورود وخروج به اتاق درمان را به شما نشان خواهند داد.

اقدامات حفاظتی دراتاق کودک شما برای کنترل قرارگرفتن درمعرض تابش عبارتند از:

سرب دردیوارها، درب ها، سقف، کف اتاق و دومحفظه خاص برای زباله وپارچه های کتانی. سه سپرسربی متحرک به ارتفاع 20/1سانتیمتربا روکش پلاستیکی. اگریک سپرسربی جابجا شده باشد، بلافاصله به پرستاراطلاع دهید.

کف اتاق، حمام و محوطه توالت با روکش پلاستیکی پوشش داده شده اند. حمام، ازجاهایی است که خطرآلودگی آن بسیار بالاست. شما مجازبه استفاده ازحمام فرزندتان دراتاق درمان نیستید.

مراقبان نمی توانند دراتاق درمان نوشیدنی وغذا بخورند، اما دراتاق ورودی می توانند غذا بخورند.

چگونه می توانم قرارگرفتن درمعرض تابش اشعه رادرحالی که از فرزندم مراقبت می کنم به حداقل برسانم؟

برخی ازراه ها برای به حداقل رساندن قرارگرفتن درمعرض تابش اشعه درهنگام مراقبت ازفرزندتان را به شما نشان می دهیم :

زمان اقامت خود را دراتاق درمان محدود کنید

- هنگامی که فرزند شما خواب است ویا نیازی به کمک شما ندارد.

- اوقات خود را دراتاق انتظارصرف کنید.

بنابراین شما می توانید ازمراقبان مختلف برای کاهش درمعرض قرارگرفتن تابش کمک بگیرید.

استفاده ازسپر سربی: هنگامی که دراتاق هستید، سعی کنید تا آنجا که ممکن است پشت سپرسربی بایستید.

فاصله خود را حفظ کنید: هنگامی که دراتاق هستید،

سعی کنید تا آنجا که ممکن است ازفرزندتان فاصله بگیرید.

ازآلودگی احتمالی آگاه باشید:

اگرفرزند شما یا وسایلی که اوبه آنها دست زده را لمس کنید، آلودگی به شما منتقل خواهد شد، بنابراین باید دستکش وروکش لباس بپوشید تا برای به حداقل رساندن آلودگی به شما کمک کند.

ما به شما چگونگی درآوردن ودورانداختن دستکش ها وروکش لباس را هنگام ترک اتاق آموزش خواهیم داد.

به هیچ چیزدست نزنید، بجزوسایلی که درابتدا توسط کارکنان بررسی شده است.

چگونه درحالی که ازکودکم مراقبت می کنم، می توانم ازقرارگرفتن درمقابل تابش اشعه خودداری کنم؟

برای جلوگیری ازقرارگرفتن درمعرض تابش اشعه،

یک دستگاه کوچک نظارت برتابش وجود دارد که شما می بایست آن را به خود وصل کنید.

چه کسی می تواند با فرزند من ملاقات کند؟

فقط یک مراقب می تواند شب را با فرزند شما سپری کند. هیچ شخص دیگری اجازه ملاقات با فرزند شما را ندارد.

زنانی که باردارهستند، درهیچ زمانی اجازه ورود به اتاق درمان را ندارند.

حتی خواهروبرادرنیز نمی توانند هیچگونه ملاقاتی با فرزند شما داشته باشند.

هنگامی که کودک من دربیمارستان است، چه انتظاری ازمن می رود ؟

پس ازاینکه فرزند شما دربیمارستان بستری شد،

نکات لازم درمورد مراقبت ازشما وفرزند تان را تا زمانیکه دربیمارستان هستید به شما خواهند گفت، زیرا کارکنان وپرستاران اغلب دربرابراشعه قرار دارند.

تماس با کودک شما به مراقبت های پزشکی پیچیده محدود شده است، بنا براین اگرضرورتی باشد، آنها را دردسترس فرارمی دهیم.

مراقب انتخابی فرزند شما، باید قبل ازبستری یک قرارداد را امضاء کند.

این جزوه به شما می گوید که مراقبان چه کارهایی را باید انجام بدهند:

- کمک درهنگام مسواک زدن دندان وهرنوع

نیازهای دیگربهداشتی.

- عوض کردن لباس وملحفه تخت اگرکثیف شده باشد..

- دادن وعده های غذایی به کودکان.

- دادن داروهای خوراکی.

- کمک به کودک درموقع ادراردریک لگن، و خالی کردن آن.

- عوض کردن پوشک بچه.

- خالی کردن کیسه ادرار.

- درصورت نیاز، ایجاد سرگرمی برای فرزند شما.

چه چیزهایی باید برای سرگرمی کودکم با خودم به بیمارستان بیاورم؟

سعی کنید اسباب بازی یا وسایلی که می تواند فرزند شما را بمدت طولانی مشغول نگه دارد با خود بیاورید.

این بیمارستان تا آنجا که ممکن است انواع سرگرمی را برای فرزند شما فراهم می کند، ازجمله اسباب بازی ووسایلی که بعد ازاستفاده دورانداخته شود، مانند دی وی دی، وبازی های پلی استیشن.

چه موقع می توانم فرزندم را ازبیمارستان مرخص کنم؟

مقدار کمی ید131 دربدن فرزند شما باقی می ماند، حتی پس ازترک بیمارستان.

مقدارتابش می تواند حتی پس از ترک بیمارستان درکودک خود باقی بماند، ومقدارآن بستگی به شرایط پزشکی بچه ها دارد، واینکه چه مقدارتابش برای دیگران بی خطراست. کارکنان ایمنی اشعه درمورد اقدامات احتیاطی درهنگام رفتن به خانه با شما صحبت خواهند کرد.

بررسی زندگی وپرسش هایی مانند:

- آیا زمانی که فرزند شما به خانه برگشت می تواند حمام خصوصی داشته باشد؟

آیا فرزند شما خواهروبرادر دارد ؟

- فرزندان شما هنگام بازگشت به مدرسه

و فعالیت های بعد ازمدرسه چه کارهایی را باید انجام دهند؟

چه موقع می توانید فرزندتان را به مسافرت ببرید؟

قبل ازاینکه فرزند خود را ازبیمارستان ترخیص کنید، اوبه این موضوع فکرمی کند که با روشهای خاصی خود را تمیز کند.

این روش ها به سطح تابش وتوجهی که شما و فرزندتان برروی آن دارید بستگی دارد.

بنابراین دستورالعمل ها، موضوعاتی را قبل ازترک بیمارستان به شما توضیح می دهد.

چه کسی می تواند به سئولات من پاسخ دهد؟

لطفا هرگونه سوال یا نگرانی دررابطه با

MIBG -I 131را با پرستارتحقیقاتی درمیان بگذارید.