راهنمایی یک پزشک جهت تصویربرداری با دستگاه (PET)

مقدمه

دستگاه پت، یک روش تشخیصی است که برای استفاده گسترده بوجود آمده است، به ویژه در تشخیص و مدیریت سرطان.

در سالهای اول این قرن، به تدریج دردسترس قرارگرفته، به طوری که درمطالعات انتخاب شده به طورگسترده تردر دسترس خواهد بود.

 

یادداشت:

 شباهت های بین پت وتصویربرداری مرسوم درمطالعات دارویی هسته ای چیست؟

هر دو با استفاده از محلی سازی مولکول (نشاندارشده با یک عنصر رادیواکتیو) را به یک فرایند فیزیولوژیک یا پاتولوژیک برای مقاصد تشخیصی تبدیل وهردوازتجهیزات تصویربرداری پیچیده جهت توزیع نقشه این ردیاب ها استفاده می کنند.

 

تفاوت ها درچیست ؟

ردیاب های متعارف (اغلب تکنتیوم 99) که عموما در راکتورهای هسته ای تولید و بیش ازحد باعث بی ثباتی نوترون درهسته خود می شوند.

ردیاب PET معمولا درشتاب دهنده های ذرات (شتاب دهنده حلقوی)، و ناپایداربه دلیل مازاد نسبی پروتون است، ازاین رو به طورکلی نشان دهنده یک کلاس ازمواد رادیو اکتیو از راکتورهای هسته ای است که دردسترس نیست.

.این تصویرگر ممکن است به یک انتخاب بزرگ از رادیو دارو محدود شده باشد. همانطورکه این فروپاشی اتم، پرتو گاما ازهسته است که توسط یک دوربین گاما شناسایی می شود(شکل 1)، که ممکن است تصاویر درحالت مسطح، پویا و یا توموگرافی (گسیل تک فوتون توموگرافی کامپیوتری) که به دست آمده منتشر شده باشد.

ردیاب PET معمولا درشتاب دهنده های ذرات (شتابدهنده حلقوی)، تولید و به دلیل مازاد نسبی پروتون ناپایدارهستند، از این رو نشان دهنده یک کلاس ازمواد رادیو اکتیو به طور کلی از راکتورهای هسته ای هستند که دردسترس نیست.

در تجزیه رادیواکتیو خود، آنها الکترون منتشرمی کنند (پوزیترون)، که ضد ماده با بار مثبت دارد.

این پوزیترونها به سرعت روبرو می شوند الکترون و در نابودی ضد ماده ماده که به شرح زیر، تغییرات جرم به انرژی (اشعه گاما) که 2 تولید می شوند و دقیقا 180º منتشر می شود.

این دو اشعه گاما را می توان با دستگاه که دراصل به دوربین گاما مشابه هستند اما به فیزیک مناسب و انرژی از این اشعه گاما- پوزیترون ناشی بهینه سازی شده شناسایی.

تصویربرداری مدرن از ردیاب پوزیترون تقریبا همیشه با توموگرافی همراه است، ازاین روبه "توموگرافی پوزیترون توجه داشته باشید، با این حال حتی درپت آن اشعه گاما و پوزیترون درهرسه آنها که تشخیص داده نشده است. 

این پوزیترونها به سرعت با یکدیگرروبرو می شوند و باعث نابودی ماده (تغییرجرم به انرژی با اشعه گاما) می شود و دقیقا ساطع می شوند.

این دو اشعه گاما می توان با دستگاه که دراصل به دوربین گاما مشابه هستند، اما با فیزیک مناسب و انرژی که ازاشعه گاما- پوزیترون ناشی می شود، بهینه سازی وشناسایی شده اند.

تصویربرداری مدرن از ردیاب پوزیترون تقریبا همیشه با توموگرافی است، ازاین رو به "توموگرافی گسیل پوزیترون". توجه داشته باشید.

مزایای ذاتی دردوربین های گاما ازدوربین های استاندارد بیشتراست. ازاین رو تصاویر اغلب ازکیفیت بسیاربالا برخوردارند.

دراین حالت حتی درپت، این اشعه گاما است نه پوزیترون که درهرسه حالت تشخیص داده شده اند.

 

اگر پت تمام این مزایا را دارد، پس چرا به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

تعدادی از معایب وجود دارد که بیشترین موارد استفاده رادیو نوکلوئید درپت، در جدول شماره نشان داده شده است.

متاسفانه، به دلیل نیمه عمر بسیار کوتاه این ردیاب ها، زمان زیادی برای تولید مولکول هایی که نیازبه صرف وقت جهت سنتزدارند، وجود ندارد. و نیمه عمر کوتاه مستلزم یک دسته جدید است که تقریبا برای هربیمارمی بایست تولید شود.

برای این رخداد، نیازاست که شتاب دهنده نیزدرمحل باشد.

بنابراین هزینه تمام این عوامل موجب شده است که

با استفاده از این مولکول ها به عنوان یک ابزار تحقیقاتی، که اطلاعات بسیار با ارزش درفیزیولوژی پایه تولید کرده است، اما هرگزازحوزه بالینی عبورنکرده است. 

آخرین پرتوزای نوکلئید درلیست، فلوئوراست، هرچند نیمه عمرکوتاه است ولی اجازه کافی به سنتزمولکول می دهد، وممکن است پس ازآن پخش شود.

 

چگونه می توانم اسکن پت را انجام بدهم ؟

قبل ازهر چیز شما می بایست به متخصص پزشکی هسته ای مراجعه نمایید.

 

تشخیص

- سرطان ریه

- ندول ریوی منفرد

 که در آن عمل جراحی درمانی یا پرتو درمانی برنامه ریزی شده است (سرطان ریه غیر سلول کوچک)

 

تومور مغزی

برنامه ریزی پرتو درمانی و یا راهنمایی بیوپسی

 باقی مانده ضایعه ساختمانی مغز پس از درمان قطعی برای پارا گنگلیوم

 

سرطان دهانه رحم

- قبل از پرتودرمانی رادیکال

- قبل از RT پرتودرمانی رادیکال یا درمان ترکیبی

 

سرطان مری

- پس ازعمل درمانی و یا درمان ترکیبی

 

ملانوم بدخیم

به طور بالقوه برداشت بیماری متاستاتیک محدود به سرطان سر و گردن نامشخص اولیه SCC( گره گردن رحم)       

 

- بیماری مشکوک باقی مانده و یا عود شده

- بیماری NH لنفوم / هوچکین تازه تشخیص داده شده و یا قبلا درمان نشده است.

- جرم باقیمانده پس از درمان

 - عود مشکوک / باقی مانده

- استخوان / سارکوم بافت نرم

 

هدایت بیوپسی

 - قبل از برداشتن متاستاز اولیه و یا محدود

 - عود مشکوک یا باقی مانده در تصویربرداری ساختاری پس از درمان قطعی

- سرطان روده بزرگ

- قبل از برداشتن کبد محدود یا متاستاز ریوی

 - شک بالینی یا ساختاری ازعود

- سرطان تخمدان

- عود مشکوک (مطرح CA-125 یا تصویربرداری تشریحی مبهم)

- بیماری صرع

- محلی سازی جراحی پیش ازتمرکز صرع که درآن ارزیابی استاندارد بی نتیجه است.

- بیماری های ایسکمیک قلب

 

چه ساختارهایی بطور طبیعی می تواند FDG را جذب کند؟

گلوکز منبع اصلی انرژی مغزاست، و درنتیجه جذب شدید آن درمغز وجود دارد.

اما به شکلی متناقض با مغزاست که غالبا درانجام اسکن معمولی برای سرطان گنجانده شده است (زمان استفاده شده برای تصویربرداری ازیک بیماراین امکان را بوجود می آورد، که ازیک مطالعه اضافی جلوگیری کرده ودر حال انجام CT و MRI بتواند تشخیص بهتری درمتاستاز مغزداشته باشد).

اگرسطح انسولین بالا باشد (غیرازروزه داری) پس ازآن ممکن است سطح بالایی ازجذب درهردوعضله قلب و اسکلتی وجود داشته باشد.

 

جذب اسکلت عضلانی

اگر فعالیت عضلانی درطول دوره جذب وجود دارد (به عنوان مثال عضلات گردن رحم درمو قع اضطراب) جذب سطح پایین درکبد، و یا جذب روده ممکن است تا حد متغیر(معده و روده بزرگ)، احتمالا به دلیل فعالیت عضلات صاف دیده می شود، غلظت شدید درمثانه و سیستم ردیاب در جمع آوری کلیه وجود دارد.

دلیل این است که FDG توسط توبول های کلیوی پس از تصفیه به عنوان گلوکز جذب شده است.

اگر بیماری لگن مشکوک است (به عنوان مثال عود سرطان رکتوم) سوند قبل از اسکن یا گاهی اوقات برای پر کردن مثانه با ادرار رقیق را می توان نشان داد.

فرایندهای التهابی حاد و بسیاری از بافت های بدخیم با تمرکز FDG.

تصویر قدیمی یک مرد سیگاری59 ساله که با سابقه سرفه ارائه شده است. رادیوگرافی و سی تی تشخیصی توده بدخیم قفسه سینه درسیتولوژی خلط را نشان داد.

 برای بیمار، اسکن PET برای مرحله بعدی درخواست شد.

 

اسکن PET چه چیزی را نشان می دهد ؟

چرخش PET / CT ضایعات ریه.

الف ذوب PET / CT درتصویر نشان داده شده است. این ضایعه اولیه در خلفی ریه راست، جذب گسترده ناف ریه و متاستاز درمدیاستین قدامی و کبد را نشان می دهد. واضح است که سرطان غیر قابل جراحی است .

 

نشانه برای اسکن PET در ارتباط با کدورت ریوی چیست؟

 نشانه به طورگسترده ای پذیرفته شده است که شامل افتراق بین ندولهای منفرد ریوی خوش خیم و بدخیم (چند ندول بدخیم هستند "سرد" در اسکن، اما التهاب شدید مانند سارکویید، سل ممکن است "گرم" و مثبت باشد و در نتیجه نادرست است).

اساس بدخیمی ریه شناخته شده است، به ویژه سرطان غیر سلولی کوچک (CT، برای مثال، ممکن است " غدد لنفاوی " بزرگ شده شناسایی و دلالت آنها را با تومور وغیره نشان دهد. روش PET با بدخیمی به عنوان یک "کانون عمل می گند و درهردو حساس تر و مشخص تر) است.

برروی اسکن PET فاصله متاستازهم نشان داده می شود. مرحله بندی سرطان ازتلاش بیهوده دردرمان وتشخیص عود بعد ازعمل و بعد از زخم پرتو درمانی جلوگیری می کند.