آزمون تنفسی اوره - اطلاعات عمومی

هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری یک گرم منفی میکروآئروفیل باسیل منحنی برای مخاط معده انسان است.این ارگانیسم تا 54 درصد از جمعیت رایج در کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا را شامل می شود. این بیماری ها با توجه به  سن افراد  در نرخ 0.5-1٪ در هر سال رخ می دهد. مطالعات نشان داده اند که این باکتری در100٪ از بیماران مبتلا به زخم اثنی عشر و معده تا 94٪، از بیماران مبتلا به سرطان معده، 92 درصد مبتلا به لنفوم معده و 92 درصد از بیماران مبتلا به گاستریت مزمن فعال شده و با سوء هاضمه بدون زخم همراه بوده است. ریشه کن کردن ارگانیسم منجر به از بین رفتن ورم معده می شودو نشان داده شده است که به طور قابل توجهی میزان عود بیماری زخم اثنی عشر را کاهش داده است.

یک زخم اثنی که به میزان یک سال عود داشته  با اسید معمولی سرکوب و به میزان 80٪ درمان شده است، اما می توان با ریشه کنی از ارگانیسم تقریبا آن را به صفر کاهش دهیم.، در نتیجه موفق به تغییر تاریخ طبیعی این بیماری می شویم.

رگراسیون درجه پایین لنفوم MALT معده با ریشه کنی هلیکوباکتر  پیلوری نشان داده شده است

در مطالعات اپید میولوژیک سرطان معده ارتباط بین ارگانیسم و توسعه سرطان را شناسایی کرده اند.

ارگانیسم ، برخی از مطالعات برای افزایش تکثیر سلول های اپیتلیال معده  را نشان داده ه ممکن است پس از آن با افزایش خطر سرطان همراه باشد.اما جزئیات از مکانیسم های بیماری زا دقیقا مشخص نیست.

تشخیص آزمایشها ی هلیکو باکتری را می توان در بیوپسی به دست آمده در اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی انجام داد که ارزیابی شده اند ، توسط:

 • بافت شناسی و تضاد میکروسکوپی
 • فرهنگ
 • تست اوره آز (آزمون CLO)


آزمایش های غیر تهاجمی عبارتند از:

 • اگر که بیمار عفونت داشته است.تست های سرولوژی - آزمون آگلوتیناسیون، تست های فیکساسیون کمپلمان یا آنزیم ایمونواسی مرتبط را نشان می دهد.

 

اصول آزمایش تنفس اوره

 • موارد فعال شده با اوره نشاندار شده با 14C و 13C به صورت خوراکی تشخیص داده می شود.
 •  تولید مقادیر فراوان هلیکوباکتر پیلوری اوره که موجب شکسته (هیدرولیز) اوره نشاندار شده منجر به تولید CO2 نشاندار و آمونیاک می شود.
 • CO2  در جریان خون حل شده و به ریه ها حمل می شود ودر آنجا از بین می رود. 
 • CO2 بیرون رفته که به دام افتاده است، پردازش و تجزیه می شود. 
 • C14 رادیوایزوتوپ بتا است و می توان با استفاده از شمارش گر سینتیلیشن مایع، آن را شناسایی و نابود ساخت. 
 • C13 یک ایزوتوپ غیر رادیواکتیو پایداراست که با استفاده از یک طیف سنج جرمی اندازه گیری می شود. 

 

موارد مصرف برای آزمایش تنفسی اوره

 • برای تایید استعمار هلیکوباکتر پیلوری
 • برای نظارت بر موفقیت ریشه کن کردن هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به زخم معده، که در حال آزمایش است و حداقل یک ماه پس از اتمام درمان، ریشه کنی انجام می شود.